PirateLib
% s କଭର୍ |

ବାୟୋମେକାନିକ୍ସ, ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ |

ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ, ବାୟୋମେକାନିକ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ ମାନବ ଶରୀରର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ତରୀୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଡେଲ କରିବ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ବ techn ଷୟିକ ପ୍ରଗତି ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ତରୀୟ ଉପକରଣ ବିକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ | ସମ୍ପ୍ରତି, ବାୟୋମେକାନିକାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଜ bi ବ ସବ୍-ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଥା ଟିସୁ, କୋଷ ଏବଂ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି | ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ, ଜ bi ବିକ ନାନୋ- ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଚଳାଇଥାଏ | ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରେଫରେନ୍ସ, ବାୟୋମେକାନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସବ୍-ସିଷ୍ଟମ୍ ମଡେଲଗୁଡିକର କଭରେଜ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ, ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ବୁ understand...

(ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାନ୍ତୁ |)
ଟ୍ୟାଗ୍ସ
ମେଡିକାଲ୍
ବର୍ଗଗୁଡିକ
ମେଡିକାଲ୍
ISBN
ISBN 10: 1420008196
ISBN 13: 9781420008197
ଭାଷା
English
ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ
9/25/2007
ପ୍ରକାଶକ
CRC Press
ଲେଖକମାନେ
Donald R. Peterson
Joseph D. Bronzino
Rating
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ rating ଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ ନାହିଁ |
ଜନସାଧାରଣ% s ଆଲୋଚନା |
ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା% s ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଲୁ |
PirateLib Logo